Fotograf: Tina Østberg

Eiksmarka Vel ble stiftet 7. november 1950. Konstitueringen skjedde i Røa menighetshus med 44 av i alt 90 innbyggerne som nylig hadde flyttet til Eiksmarka, som da var under full utbygging. Utfordringene stod i kø: trafikk- og veiforhold, gatebelysning, ivaretakelse av friområdene, service- og kulturtilbud etc. 

Eiksmarka Vels område strekker seg fra Østerås i vest, Østervann i nord, Lysaker vassdraget i vest og Jar i sør. Eiksmarka er et mangfoldig område bestående av blokker, småhusbebyggelse, rekkehus, tomannsboliger, eneboliger, grønne friområder, elv, jordbruk og marka. Et nettverk av stier og gangveier binder de ulike områdene sammen. Skole, barnehager, idrettsplass, kjøpesenter og T-banestasjon er lokalisert i Eiksmarka senterområde.

I dag har Eiksmarka Vel ca. 1700 medlemmer.

Foto: Jarle Bjørnerud
Foto: Jarle Bjørnerud

Formål

Eiksmarka Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon, hvis formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vellets vedtekter, årsmøtet og styret bestemmer. Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo for neste generasjon.

Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til det beste for beboerne og for velområdet, eventuellt i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området. 

Vellet representerer befolkningen overfor kommunen og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser. Vellet avgir uttalelser om saker som berører området. Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med gjensidig forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og Vellene i Bærum.

  • Vellet arbeider for et godt, trygt og trivelig bomiljø for både voksne og barn 
  • Vellet arbeider for et velfungerende samarbeid med Akershus fylkeskommune, Bærum kommune og relevante etater.
  • Vellet er, sammen med Eiksmarka Tomtesameie, ansvarlig for stell og vedlikehold av områdets park- og friarealer og organiserer årlige vårryddingsaksjoner for medlemmene 
  • Vellet er et forum for ideer og forslag fra beboerne for mulige forbedringer. 
  • Vellet eier Eiksmarka grendehus som medlemmer kan leie til redusert pris; – se egen fane